𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓𝖉𝖎𝖆𝖘.𝖈𝖔𝖒

Mastodon: @lorendias@fosstodon.org

Pixelfed: @lorendias@pxlmo.com

PeerTube: @lorendias@libremedia.video

Matrix: @lorendias:matrix.org

Email: 𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓@𝖑𝖔𝖗𝖊𝖓𝖉𝖎𝖆𝖘.𝖈𝖔𝖒